โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชน
จังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม


กิจกรรมในโครงการ

กระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในวิถีเกษตรเชิงพื้นที่

กิจกรรมในโครงการ

การสร้างรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนวัตกรรม

กิจกรรมในโครงการ

การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนี่